VEIKLOS KRYPTYS
Informacija atnaujinta 2012.03.01.

© Visos teisės saugomos. 2011 m.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
VIZIJA

    Moderni, atvira naujovėms ir kaitai ugdymo įstaiga, teikianti kokybišką, vaikų poreikius atitinkantį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Kompetentingi, nuolat tobulėjantys darbuotojai, gebantys priimti naujus iššūkius, pasinaudoti atsivėrusiomis naujomis galimybėmis ir efektyviai, kūrybingai dirbti.


MISIJA

    Bendradarbiaujant su šeima padėti vaikui tenkinti prigimtinius poreikius, ugdyti individualius gebėjimus bei puoselėti visas vaiko galias, lemiančias harmoningos asmenybės vystymosi ir socializacijos sėkmę; ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį vaiką, sudaryti prielaidas tolimesniam sėkmingam mokymui(-si) mokykloje. Kiekvienam vaikui garantuoti laimingą vaikystę - turiningą, džiugių emocijų gyvenimą ,,čia ir dabar". Gilinti pedagogų atsakomybę už vaikų ugdymo(si) kokybę, stiprinti komandinį darbą, iš kiekvieno darbuotojo reikalaujant savitarpio supratimo bei asmeninės atsakomybės.


VERTYBĖS

    Pagarba vaikui, šeimai, tautinėms tradicijoms.
    Atvirumas pokyčiams, mokymosi visą gyvenimą nuostata ir noras tobulėti.


TIKSLAI

    Kurti sveiką, saugią, jaukią, funkcionalią ugdomąją aplinką ir gerinti ugdymo kokybę.


UŽDAVINIAI

  • saugoti ir stiprinti vaikų fizinę bei psichinę sveikatą; garantuoti socialinį saugumą;
  • kurti vaikų amžių, poreikius bei interesus atitinkančią ugdomąją aplinką, sudaryti kuo palankiausias sąlygas, skatinančias vaiką veikti, bendrauti su bendraamžiais ir suaugusiais plėtojant jo emocinę, socialinę, kultūrinę patirtį;
  • skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti įvairius gebėjimus, puoselėti individualybę;
  • padėti vaikui visa, kas jį supa, suvokti ir įprasminti per vertybines, visų pirma dorovines nuostatas bei perimti žmogiškąsias vertybes; ugdyti bendruomeniškumo, tautiškumo, pilietiškumo, demokratiškumo užuomazgas;
  • kurti optimalias sąlygas specialiųjų poreikių vaikų integracijai ir ugdymui(si), teikti kvalifikuotą specialistų pagalbą;
  • puoselėti itin gabių ir talentingų vaikų individualius gebėjimus;
  • sudaryti sąlygas pedagogams kelti kvalifikaciją, efektyviai bei kūrybingai dirbti, panaudojant naujausias technologijas;
  • plėtoti partnerystės ryšius su ugdymo bei kitomis institucijomis, užtikrinant konstruktyvų bendradarbiavimą bei informacijos prieinamumą ir sklaidą;
  • stiprinti bendradarbiavimą su šeima siekiant visapusiškos vaiko gerovės; teikti visokeriopą pagalbą, ypač vaikams gyvenantiems socialinės rizikos šeimose.