TEISĖS AKTAI
Informacija atnaujinta 2012.03.01.

© Visos teisės saugomos. 2011 m.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
Ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos higienos norma HN 75: 2010 ,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai
(patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-04-22 įsakymu Nr. V-313);
Nuoroda

Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatos
Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 4 d. nutarimas Nr. IX-1700
(įteisinta nuostata sumažinti socialinę atskirtį ir skurdą, išplečiant ikimokyklinio ugdymo paslaugas, visų pirma jas atveriant socialinę atskirtį patiriantiems ir socialinės rizikos šeimų vaikams)
Nuoroda

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas
2011 m. kovo 17 d. Nr. IX-1281
(Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nauja redakcija)
Nuoroda

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2011-2013 m. programa
(patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-350);
Nuoroda

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas
(patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1180)
Nuoroda

Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas
(patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2173).
Nuoroda

Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. ISAK-842
(reglamentuotas švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančioms šeimoms teikimas)
Nuoroda


Kiti įtaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai:
Švietimo ir mokslo ministro įsakymai;
Alytaus miesto savivaldybės tarybos nutarimai;
Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai;
Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymai.