VAIKŲ PRIĖMIMAS, PRAŠYMAI
Informacija atnaujinta 2014.02.17

© Visos teisės saugomos. 2011 m.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
VAIKŲ PRIĖMIMO TVARKA

    Vaikas priimamas į lopšelį-darželį tėvams (vaiko globėjams) pateikus prašymą ir vaiko sveikatos būklės pažymėjimą, leidžiantį lankyti įstaigą.
Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vaikai priimami ir išbraukiami lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu. Švietimo santykiai tarp priešmokyklinio ugdymo vaikų tėvų ir ugdytojų įforminami rašytine sutartimi.
    Priimant vaikus į lopšelį-darželį pirmenybė teikiama: specialiųjų poreikių vaikams, vaikams iš nepilnų šeimų, mokinių ir studentų, besimokančių dieniniuose skyriuose, šeimų vaikams, socialiai remtinų šeimų vaikams, šeimoms, kuriose yra 3 ir daugiau vaikų, vaikams, jei vienas iš tėvų yra invalidas arba atlieka tikrąją karinę tarnybą.
    Užmokesčio dydį už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje nustato Alytaus miesto savivaldybės taryba.


GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS, GRUPIŲ SKAIČIUS

    Įstaigoje veikia 11 grupių: 3 -  lopšelio, 6 -  darželio ir 2 - priešmokyklinės.
    Ikimokyklinio ugdymo grupės formuojamos iš to paties arba įvairaus amžiaus vaikų: lopšelio grupėse nuo 1 iki 3 metų - ne daugiau kaip 15 vaikų, darželio grupėse -  ne daugiau kaip 25 vaikai, priešmokyklinio ugdymo grupėse - iki 20 vaikų. Išimties atveju, direktoriaus sprendimu į lopšelio grupę gali būti  priimami ir jaunesni nei 1 metų vaikai.
    Vaikų grupės komplektuojamos kasmet iki spalio 1 d., o esant laisvoms vietoms vaikučiai priimami visus metus. Stengiamės patenkinti visų norinčiųjų leisti vaikus į lopšelį-darželį prašymus, suteikiant lygias galimybes. Specialiųjų  poreikių vaikai integruojami pagal amžių į grupes ir ugdomi kartu su kitais vaikais.


2013-2014 m. m. grupių komplektavimas, vaikų skaičius, spec. poreikių vaikai
Vaikų skaičius pagal projektą
Lopšelio grupių skaičius
Vaikų skaičius lopšelio grupėse
Iš viso  vaikų lopšelio grupėse
Darželio grupių skaičius
Vaikų skaičius darželio
grupėse
Iš viso vaikų darželio grupėse
Priešmokyklinių ugdymo grupių skaičius ir  vaikų skaičius
Bendras ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičius
Iš jų spec. poreikių vaikų skaičius
220
3
15, 15, 15
45
6
19, 20, 20, 19, 20, 19
117
2
24, 24
210
30