BENROS ŽINIOS APIE ĮSTAIGĄ
Informacija atnaujinta 2012.05.17

© Visos teisės saugomos. 2011 m.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
Mokyklos pavadinimas - Alytaus lopšelis-darželis „Linelis“
Juridinio asmens kodas: 191054425
Lopšelio-darželio įsteigimo data - 1978-08-15.
Lopšelio-darželio veiklos pradžia - 1979-01-22.
Lopšelio-darželio adresas - Jaunimo g. 13, LT-63313, Alytus.
Tel: (8 315) 7 66 30, (8 315) 7 66 31, el. paštas: ldlinelis@takas.lt.
Lopšelis-darželis „Linelis“ -  biudžetinė įstaiga, priklausanti Alytaus miesto savivaldybei.
Pagrindinė paskirtis  -  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas (vykdome neformalųjį vaikų nuo 1 iki 7 metų švietimą).
Direktorė - Regina Vitkauskienė, antroji vadybinė kategorija.


LOPŠELIO-DARŽELIO ISTORIJA
 • Alytaus lopšelis-darželis „Linelis“ įsteigtas 1978-08-15.
 • Lopšelio-darželio veiklos pradžia – 1979-01-22.
 • Alytaus miesto tarybos 1996 m. gruodžio 19 d. 2 šaukimo 19 posėdžio sprendimu Alytaus 17-asis lopšelis-darželis nuo 1997 m. sausio 1 d. pervardintas į Alytaus lopšelį-darželį „Linelis“.
 • 1997 metais lopšelis-darželis „Linelis“ įsijungė į tarptautinį vaikų ugdymo projektą „Step by Step“ (Žingsnelis po žingsnelio“), Lietuvoje pavadintą „Gera pradžia“.
 • 2002 metais lopšeliui-darželiui „Linelis“ suteiktas ūkinis - finansinis savarankiškumas.
 • 2005 metais lopšelis-darželis buvo renovuotas: pakeisti langai, apšiltintas stogas, galinės sienos.
 • 2006 metais miesto aplinkos tvarkymo konkurse lopšelis-darželis laimėjo II-ąją vietą ir buvo apdovanotas Alytaus miesto mero padėkos raštu.
 • 2010-2011 metais pagal sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Inovacijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“ atliktas lopšelio-darželio patalpų ir įrangos atnaujinimo projektas.

    Darželis renovuotas. Pagal sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Inovacijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“ 2010 metais buvo pradėtas ir 2011 metais baigtas įgyvendinti lopšelio-darželio patalpų ir įrangos atnaujinimo projektas. Įrengta metodinė patalpa su kompiuteriais, daugiafunkciu įrenginiu, filmavimo kamera, interaktyvia lenta, multimedija; atnaujintos žaidimų, miegamųjų, virtuvėlių, prausyklų, tualetų, rūbinėlių patalpos; įsigyta naujų baldų - staliukų, kėdučių, lovų, pakeista apšvietimo sistema, įsigyta nauja buitinė virtuvinė įranga. Pagerėjo ugdymo(si) aplinkos ir personalo darbo sąlygos.
    Lopšelyje-darželyje veikia 11 grupių: 3 ankstyvojo amžiaus grupės, skirtos 1-3 metų vaikams, 6 ikimokyklinio ugdymo grupės, skirtos 3-5 metų vaikams ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės, skirtos 5-6 metų vaikams.
    Įstaigą lanko 229 vaikai. Iš jų 47 specialiųjų poreikių vaikai, turintys kalbos ir kitų komunikacijų sutrikimų. Jiems teikiama kvalifikuota logopedo pagalba.
    Įstaigoje dirba 21 pedagogas. Iš jų 14 įgiję aukštesnįjį, 7 aukštąjį pedagoginį išsilavinimą ir kvalifikacines kategorijas: 19 vyr. auklėtojos ir 2 auklėtojos metodininkės.
    Lopšelis-darželis atviras naujovėms ir kaitai. Nuo 1997 metų dalyvaujame tarptautiniame vaikų ugdymo projekte „Step by Step“, Lietuvoje pavadintame „Gera pradžia“. Dvi auklėtojos įgijusios tarptautinius pedagogo sertifikatus.
     Pripažindami vaikystę kaip didžiausią vertybę stengiamės, kad kiekvienas vaikas jaustųsi saugus, gerbiamas, mylimas ir laimingas, gyvendamas „čia ir dabar“.
    Įstaigoje sukurta estetiška, jauki, saugi, funkcionali aplinka, skatinanti vaikus žaisti, kurti, tyrinėti, eksperimentuoti. Kūrybiškai panaudojamos LEGO dacta priemonės. Moderniai įrengta salė. Įkurta dailės studija. Vaikai turi galimybę rinktis jiems patinkančią veiklą - piešti, žaisti, sportuoti, šokti, muzikuoti. Vaikams, turintiems meninių gebėjimų ir norintiems juos tobulinti, tėvų pageidavimu organizuojamas papildomas ugdymas -  dailės, dainavimo, šokių užsiėmimai.
     Vertinami vaikų sumanymai ir idėjos. Vaikų ir auklėtojų kūrybos darbeliais puošiamos grupės, koridoriai, laiptinės kitos darželio patalpos.
     Svarbus dėmesys skiriamas kiekvieno vaiko pažinimui ir ugdymo individualizavimui. Planuojame tokią veiklą, kuri užtikrintų sėkmingą kiekvieno vaiko ugdymą(-si).     Orientuojamės į vaiko gebėjimus, poreikius, interesus. Vaikas turi galimybę:
 • rinktis jam patinkančią veiklą, siūlyti idėjas ir plėtoti savo sumanymus;
 • būti išgirstas, suprastas;
 • bendrauti ir bendradarbiauti su kitais;
 • pažinti save ir supantį pasaulį.

    Tėvus laikome lygiaverčiais ugdymo partneriais. Bendradarbiaudami su šeima, stengiamės, kad būtų atskleidžiami kiekvieno vaiko individualūs gebėjimai, siekiama kryptingo ugdymo, darnos, užtikrinama ugdymo tąsa, kokybė bei kuriama įstaigos bendruomenės kultūra, vertybės.
     Svarbus dėmesys įstaigoje skiriamas etnokultūrai. Panaudojant dzūkų krašto etninės kultūros paveldą ugdomas vaikų noras pažinti ir perimti tautos kultūrą, skatinama vaikų kūrybinė saviraiška. Siekiama, kad tėvai irgi būtų aktyvūs įvairių renginių dalyviai ir kartu su vaikais perimtų etninės kultūros puoselėtojų bei tęsėjų funkcijas